Pronësia e KF Shkëndija


KF “Shkëndija” Tetovë, si entitet juridiko-legal, është Shoqëri Aksionare në pronësi të plotë të entitetit juridik LD Sport, regjistruar në Regjistrin Qendror me nr. 6884792.
LD Sport si asete të veta i mban të gjitha investimet kapitale, të drejtat dhe liçensat që lidhen me klubin.
Brendi dhe Emblema e klubit janë gjithashtu asete nën mbrojtje dhe menaxhim të LD Sport.